กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : กองบริหารการคลังมี คู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่ายไหมคะ
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คชจ.ฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทยื และเภสัชไม่ทำเวช
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ สวัสดิการค่ารักษษพยาบาล, ศึกษาบุตร
ผู้ถาม : รพ.ในสังกัด สป. วันที่ : 2019-01-22 10:16:14 อ่าน : 990  ตอบ : 1
ลำดับที่ 1
รายละเอียด https://iad.moph.go.th/main/แนวทางการตรวจสอบค่าใช้/
ผู้ตอบ Phuwichai
Email amnaj0412@gmail.com เวลาที่ตอบ : 2019-02-01 04:49:48