กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : พื้นที่ รพ.สต. อยู่ในพื้นที่สูง เดินทางลำบาก ทุรกันดาร ห่างไกล (ประกาศจาก กระทรวงการคลังฯ) แต่ได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 เท่ากับ รพ. ที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ที่มีการคมนาคมสะดวกสบายมากว่า จึงไม่ธรรมกับผู้ที่เสียสละอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
รายละเอียด : กรณีที่ตั้งคำถามข้างต้น ผมอยู่พื้นที่ รพ.สต.ห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ชายแดน ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่ได้รับค่าตอบแทนพื้นที่ทุรกันดาร คือเขตอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การพิจารณาค่าตอบแทนโดยยึดเขตอำเภอ จึงไม่เป็นธรรมกับพื้นที่ที่มีชายแดนติดต่อกัน ผมจึงขอเสนอเพิ่มเติมว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกาศเป็นพื้นที่ทุรกันดารเป็นระดับตำบล ระบุตำบลที่ชัดเจนตามพื้นที่ทุรกันดารจริงๆ จึงจะเป็นธรรมแก่ผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ
ผู้ถาม : นายรุ่งเรือง มาลาทอง วันที่ : 2020-05-01 10:28:47 อ่าน : 49  ตอบ : 0