กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : การเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
รายละเอียด : จนท. สสอ. ที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงหรือออกควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินงบประมาณ
ที่ สป.จัดสรรมาให้ที่ สสจ. (ไม่ใช่เงินบำรุง) ตามระเบียบค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขได้หรือไม่ เพราะ สสจ.บอกว่า
การเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเท่านั้น
ผู้ถาม : พิเชษฐ์ วันที่ : 2020-05-01 12:28:44 อ่าน : 91  ตอบ : 0