กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : เรื่องรายงานผลสำรวจการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
รายละเอียด : รพ.ลำพูน ได้ดำเนินการ ทุกกรณีแล้ว แต่มีหนังสือแจ้ง ที่ สธ 0206.06/ว961 ลว.14 พฤษภาคม 2563 แจ้งมาว่ายังไม่ดำเนินการ อยากทราบว่า ดูข้อมูลจากไหน
ผู้ถาม : ภัทชญา เอี่ยมสอาด จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ : 2020-05-21 11:11:59 อ่าน : 39  ตอบ : 0