กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : กรณีมีการรับผู้ป่วย PUI ไว้ในหอผู้ป่วยที่ไม่ใช่หอCovid สามารถเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ได้หรือไม่อย่างไร
รายละเอียด : กรณีมีการรับผู้ป่วย PUI ไว้ในหอผู้ป่วยปกติ ที่ไม่ใช่หอCovid สามารถเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่แพทย์/พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ได้หรือไม่ หากเบิกได้สามารถเบิกได้เต็มเวรหรือไม่อย่างไร
ผู้ถาม : สุชานาถ เผ่าวัฒนา วันที่ : 2020-05-22 16:18:20 อ่าน : 39  ตอบ : 0