กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อเรา
กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ติดต่อ : อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 2
ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-5901290
โทรสาร : 02-5901290

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในกองบริหารการคลัง
กลุ่มงาน
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายใน
โทรสาร
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 02-5901280 1280 02-5901290
กลุ่มภารกิจอำนวยการ 02-5901290 1280, 1289, 1290 02-5901290
กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ 02-5901285 1285, 1288, 1294 02-5901288
กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ 02-5901294 1284, 1286, 1287, 1294 02-5901287
กลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ 02-5901277 1277, 1278, 1282, 1283, 1292, 1293, 1296 02-5901278
กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 02-5901267 1267, 1273 02-5901273
กลุ่มบริหารการเงิน 02-5901269 1269, 1270, 1274, 1275, 1276, 1277 02-5918543
กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ 02-5901271 1226, 1265, 1266, 1271, 1272 02-5908544
กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง 02-5901223 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224 02-5901221
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง 02-5901225 1225, 1279 02-5916855