กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจอำนวยการ