กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ