กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ