กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน