กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มบริหารการเงิน