กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ