กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง