กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง