รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100200000                                                                                                                236,101,963.20-
    บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน                                                                                       129,461.67-
08.01.2020 1500115833   RI   2100200002           2102                        9999999999                    0.00            1,600.00                       
           1500117378   RI   2100200002           2102                        9999999999                5,640.00                0.00            125,421.67-
17.01.2020 1600319802   RX   1429114272269594     2102     2100200002         9999999999                    0.00          654,800.00            780,221.67-
21.01.2020 200523275    J3   0100098493           2102                        9999999999                2,000.00                0.00                       
           200533784    J3   0100148912           2102                        9999999999               45,155.00                0.00                       
           200533785    J3   0100148913           2102                        9999999999               61,566.67                0.00                       
           200533791    J3   0100148914           2102                        9999999999               16,000.00                0.00            655,500.00-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน                                    130,361.67          656,400.00            655,500.00-
    บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                           156,485,739.69-
02.01.2020 200409651    J0   3600021677           2102     2100200270         9999999999               99,986.00                0.00        156,385,753.69-
03.01.2020 1500114187   RI   2100200002           2102                        9999999999                    0.00              695.00        156,386,448.69-
08.01.2020 1500115833   RI   2100200002           2102                        9999999999                1,600.00                0.00                       
           1500117378   RI   2100200002           2102                        9999999999                    0.00            5,640.00        156,390,488.69-
10.01.2020 1600295468   RX   1429114270880323     2102     2100200002         9999999999                    0.00           22,930.00        156,413,418.69-
14.01.2020 1600304555   RX   1429114271538571     2102     2100200002         9999999999                    0.00            1,999.00        156,415,417.69-
21.01.2020 200528950    J0   9000310216           2102     2100200268         9999999999               13,000.00                0.00        156,402,417.69-
23.01.2020 1600339001   RX   1429114273296445     2102     2100200270         9999999999                    0.00           14,076.00        156,416,493.69-
24.01.2020 1600342203   RX   1429114273567774     2102     2100200002         9999999999                    0.00        1,500,000.00        157,916,493.69-
28.01.2020 1600352224   RX   1429114274127119     2102     2100200002         9999999999                    0.00            1,999.00        157,918,492.69-
30.01.2020 1600360903   RX   1429114274516376     2102     2100200002         9999999999                    0.00        1,788,169.82        159,706,662.51-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                            114,586.00        3,335,508.82        159,706,662.51-
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากของอนามัย                                                                                                         1,589.78-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากของอนามัย                                                          0.00                0.00              1,589.78-
    บัญชีเงินฝาก : 00922 เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข                                                                                 79,485,172.06-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00922 เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข                                       0.00                0.00         79,485,172.06-
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200000                                                                 244,947.67        3,991,908.82        239,848,924.35-
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200002                                                                                                               4,324,735.17-
    บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื                                                                    4,324,735.17-
03.01.2020 1500114187   RI   2100200002           2102                        9999999999                  695.00                0.00          4,324,040.17-
08.01.2020 1600290439   RX   1429114270461367     2102     2100200002         9999999999                    0.00            6,054.00                       
           1600290440   RX   1429114270460674     2102     2100200002         9999999999                    0.00            6,054.00          4,336,148.17-
10.01.2020 1600295467   RX   1429114270880927     2102     2100200002         9999999999                    0.00           22,930.00          4,359,078.17-
15.01.2020 200500680    J0   3300105657           2102     2100200002         9999999999                    0.00           43,500.00                       
           200501999    J0   3300105657           2102     2100200002         9999999999               43,500.00                0.00          4,359,078.17-
16.01.2020 1600312820   RX   1307252000002386     2102     2100200002         9999999999                    0.00           52,500.00          4,411,578.17-
17.01.2020 200518475    J0   3400002393           2102     2100200002         9999999999               19,940.00                0.00          4,391,638.17-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงิ                             64,135.00          131,038.00          4,391,638.17-
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200002                                                                  64,135.00          131,038.00          4,391,638.17-
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200036                                                                                                                       0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 00703 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ                                                                                      0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00703 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ                                   0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200036                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200037                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00720 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พรัตน์วชิร                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00720 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พ                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00990 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                                                             0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00990 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบร                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200037                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200038                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 วพ.ราชชนนี ศรีธัญญา                                                                                                          0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 วพ.ราชชนนี ศรีธัญญา                                                       0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200038                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200039                                                                                                                       0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200039                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200040                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 11911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท                                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท                                           0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200040                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200041                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี                                                                                       0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี                                    0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200041                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200042                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ ว.พ.ทางการแพทย์และสารธารณสุขกาญจนาภ                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ ว.พ.ทางการแพทย์และสารธารณส                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200042                                                                       0.00                0.00                  0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200043                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษา ว.การสาธารณสุขสิริ                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษา ว.การสาธา                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10909 เงินฝากของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร                                                                                         0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10909 เงินฝากของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร                                      0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200043                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200044                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                                                                    0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200044                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200045                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200045                                                                       0.00                0.00                  0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200046                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200046                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200047                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากบำรุงวิทยาลัย                                                                                                         0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากบำรุงวิทยาลัย                                                      0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200047                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200048                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200048                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200049                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร                                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร                                           0.00                0.00                  0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200049                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200050                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบร                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลั                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200050                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200051                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร                                                                                           0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร                                        0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200051                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200052                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200052                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200053                                                                                                                       0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      8
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200053                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200055                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                                                                      0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                   0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบา                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลั                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200055                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200056                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200056                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200057                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :      9
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200057                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200058                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200058                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200060                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประ                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200060                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200061                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากทุนส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขภาค                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากทุนส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยสาธารณ                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช                                                                                              0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     10
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช                                           0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200061                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200062                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช                                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช                                           0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200062                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200063                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวพบ.บรมราชชนนี                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวพบ.บรม                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200063                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200064                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง                                                                                                                  0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลัง                                                               0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200064                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200065                                                                                                                       0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     11
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ                                                                                                                0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ                                                             0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200065                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200066                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุ                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวั                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200066                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200067                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลจอมเกล้า                                                                                                0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลจอมเกล้า                                             0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200067                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200068                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                                           0.00                0.00                  0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     12
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200068                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200069                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200069                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200070                                                                                                                 241,997.00-
    บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                                                                  241,997.00-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล                                                     0.00                0.00            241,997.00-
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200070                                                                       0.00                0.00            241,997.00-
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200071                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล                                                                              0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลั                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200071                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200072                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10721 เงินฝากต่างๆวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร                                                                                      0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     13
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10721 เงินฝากต่างๆวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร                                   0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงสถานพยาบาลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร                                                                            0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงสถานพยาบาลวิทยาลัยการสาธ                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา...                                                                                                  0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา...                                               0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200072                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200073                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้                                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้                                            0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200073                                                                       0.00                0.00                  0.00 
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200074                                                                                                                       0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนียะลา                                                                                   0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10995 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนียะ                                  0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200074                                                                       0.00                0.00                  0.00 
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     14
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200076                                                                                                              57,101,103.58-
    บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สมุทรปราการ                                                                                38,400.00-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. สมุทรปราการ                                  0.00                0.00             38,400.00-
    บัญชีเงินฝาก : 10796 บีญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ                                                                         10,623,147.44-
03.01.2020 200415186    J0   3600026019           2102     2100200076         9999999999               23,673.00                0.00                       
           200415187    J0   3600026019           2102     2100200076         9999999999                  633.00                0.00                       
           200415198    J0   3600026021           2102     2100200076         9999999999               50,880.00                0.00                       
           200415199    J0   3600026021           2102     2100200076         9999999999                2,544.00                0.00         10,545,417.44-
24.01.2020 1500148908   RJ   2101000004           2102                        9999999999                    0.00           79,720.00         10,625,137.44-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บีญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราช                             77,730.00           79,720.00         10,625,137.44-
    บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากสาธารณสุขจังหวัด                                                                                             45,693,415.93-
07.01.2020 200422580    J0   3400001331           2102     2100200076         9999999999               16,450.00                0.00         45,676,965.93-
15.01.2020 200505824    J0   3400002387           2102     2100200076         9999999999              160,000.00                0.00         45,516,965.93-
20.01.2020 200524596    J0   3400002394           2102     2100200076         9999999999               24,900.00                0.00         45,492,065.93-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากสาธารณสุขจังหวัด                                             201,350.00                0.00         45,492,065.93-
    บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยตามโครงการทศวรรษแห่งการ                                                                      746,140.21-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยตามโครงการทศวร                                  0.00                0.00            746,140.21-
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200076                                                                 279,080.00           79,720.00         56,901,743.58-
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     15
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    เจ้าของเงินฝาก : 2100200077                                                                                                              29,587,546.86-
    บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื                                                                    6,145,984.00-
10.01.2020 200477983    J0   3600028402           2102     2100200077         9999999999              814,767.00                0.00          5,331,217.00-
22.01.2020 1600333156   RX   2197321900005777     2102     2100200077         9999999999                    0.00          247,957.00          5,579,174.00-
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงิ                            814,767.00          247,957.00          5,579,174.00-
    บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากรพ.สมุทรปราการ(ไข้ใน)(0910)                                                                                  23,441,562.86-
02.01.2020 200406759    J0   9000240212           2102     2100200077         9999999999               56,068.00                0.00                       
           200408384    J0   9000236988           2102     2100200077         9999999999                6,146.40                0.00                       
           200408727    J0   9000237629           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200408775    J0   9000240727           2102     2100200077         9999999999               19,900.00                0.00                       
           200408776    J0   9000240865           2102     2100200077         9999999999               32,100.00                0.00                       
           200408840    J0   9000237236           2102     2100200077         9999999999              297,000.00                0.00                       
           200408843    J0   9000237316           2102     2100200077         9999999999                6,500.25                0.00                       
           200408845    J0   9000237319           2102     2100200077         9999999999               47,080.00                0.00                       
           200408846    J0   9000237319           2102     2100200077         9999999999               17,334.00                0.00                       
           200408847    J0   9000237393           2102     2100200077         9999999999              144,343.00                0.00                       
           200408870    J0   9000237548           2102     2100200077         9999999999               10,700.00                0.00                       
           200409070    J0   9000236987           2102     2100200077         9999999999               22,448.60                0.00                       
           200409075    J0   9000236990           2102     2100200077         9999999999               89,880.00                0.00                       
           200409082    J0   9000237274           2102     2100200077         9999999999                8,688.40                0.00                       
           200409085    J0   9000237280           2102     2100200077         9999999999                1,470.00                0.00                       
           200409098    J0   9000237396           2102     2100200077         9999999999              256,500.00                0.00                       
           200410154    J0   9000237621           2102     2100200077         9999999999               32,000.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     16
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200410165    J0   9000237733           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410173    J0   9000237764           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410181    J0   9000237827           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410186    J0   9000237874           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410217    J0   9000237489           2102     2100200077         9999999999               16,000.00                0.00                       
           200410221    J0   9000237545           2102     2100200077         9999999999               85,000.00                0.00                       
           200410231    J0   9000237588           2102     2100200077         9999999999               32,000.00                0.00                       
           200410244    J0   9000237697           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410250    J0   9000237821           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200410269    J0   9000237923           2102     2100200077         9999999999               73,830.00                0.00                       
           200410299    J0   9000238607           2102     2100200077         9999999999               15,210.00                0.00                       
           200410706    J0   9000237930           2102     2100200077         9999999999               92,500.00                0.00                       
           200410739    J0   9000238050           2102     2100200077         9999999999               50,000.00                0.00                       
           200410752    J0   9000238241           2102     2100200077         9999999999               63,500.00                0.00                       
           200411413    J0   9000239422           2102     2100200077         9999999999               47,272.60                0.00                       
           200411420    J0   9000239596           2102     2100200077         9999999999               21,833.35                0.00                       
           200411424    J0   9000239646           2102     2100200077         9999999999               48,931.10                0.00                       
           200411432    J0   9000239726           2102     2100200077         9999999999               10,635.80                0.00                       
           200411460    J0   9000240453           2102     2100200077         9999999999               14,712.50                0.00                       
           200411475    J0   9000240689           2102     2100200077         9999999999               25,000.00                0.00                       
           200411477    J0   9000240779           2102     2100200077         9999999999               24,240.00                0.00                       
           200411480    J0   9000240864           2102     2100200077         9999999999               21,400.00                0.00                       
           200411501    J0   9000238632           2102     2100200077         9999999999               76,250.00                0.00                       
           200411512    J0   9000238822           2102     2100200077         9999999999                9,309.00                0.00                       
           200411516    J0   9000238914           2102     2100200077         9999999999                5,403.50                0.00                       
           200411518    J0   9000239059           2102     2100200077         9999999999               24,556.50                0.00                       
           200411519    J0   9000239059           2102     2100200077         9999999999               20,865.00                0.00                       
           200411520    J0   9000239059           2102     2100200077         9999999999                5,350.00                0.00                       
           200411536    J0   9000239383           2102     2100200077         9999999999               12,369.20                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     17
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200411540    J0   9000239462           2102     2100200077         9999999999               31,201.20                0.00                       
           200411543    J0   9000239468           2102     2100200077         9999999999                8,453.00                0.00                       
           200411560    J0   9000239663           2102     2100200077         9999999999               29,810.20                0.00                       
           200411563    J0   9000239702           2102     2100200077         9999999999               18,190.00                0.00                       
           200411564    J0   9000239702           2102     2100200077         9999999999                7,276.00                0.00                       
           200411565    J0   9000239702           2102     2100200077         9999999999               10,593.00                0.00                       
           200411566    J0   9000239702           2102     2100200077         9999999999                9,416.00                0.00                       
           200411567    J0   9000239702           2102     2100200077         9999999999                4,173.00                0.00                       
           200411574    J0   9000239709           2102     2100200077         9999999999               18,832.00                0.00                       
           200411592    J0   9000239890           2102     2100200077         9999999999                6,527.00                0.00                       
           200411727    J0   9000238827           2102     2100200077         9999999999               13,803.00                0.00                       
           200411731    J0   9000238911           2102     2100200077         9999999999               11,877.00                0.00                       
           200411743    J0   9000238919           2102     2100200077         9999999999               13,375.00                0.00                       
           200411750    J0   9000238976           2102     2100200077         9999999999               14,445.00                0.00                       
           200411757    J0   9000238980           2102     2100200077         9999999999               17,013.00                0.00                       
           200411758    J0   9000239052           2102     2100200077         9999999999               48,043.00                0.00                       
           200411759    J0   9000239053           2102     2100200077         9999999999               16,050.00                0.00                       
           200411760    J0   9000239056           2102     2100200077         9999999999               15,836.00                0.00                       
           200411762    J0   9000239151           2102     2100200077         9999999999               62,595.00                0.00                       
           200411764    J0   9000239157           2102     2100200077         9999999999               15,087.00                0.00                       
           200411791    J0   9000239363           2102     2100200077         9999999999                5,831.50                0.00                       
           200411800    J0   9000239425           2102     2100200077         9999999999               19,302.80                0.00                       
           200412602    J0   9000239428           2102     2100200077         9999999999               13,984.90                0.00                       
           200412608    J0   9000239523           2102     2100200077         9999999999                9,544.40                0.00                       
           200412613    J0   9000239526           2102     2100200077         9999999999               14,509.20                0.00                       
           200412616    J0   9000239529           2102     2100200077         9999999999                5,136.00                0.00                       
           200412622    J0   9000239641           2102     2100200077         9999999999               14,487.80                0.00                       
           200412636    J0   9000239730           2102     2100200077         9999999999               28,847.20                0.00                       
           200412643    J0   9000239784           2102     2100200077         9999999999               30,516.40                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     18
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200412644    J0   9000239789           2102     2100200077         9999999999               12,026.80                0.00                       
           200412646    J0   9000239855           2102     2100200077         9999999999               19,688.00                0.00                       
           200412648    J0   9000239882           2102     2100200077         9999999999               14,766.00                0.00                       
           200412661    J0   9000239937           2102     2100200077         9999999999               17,334.00                0.00                       
           200412662    J0   9000239991           2102     2100200077         9999999999               16,424.50                0.00                       
           200412699    J0   9000240279           2102     2100200077         9999999999              182,970.00                0.00                       
           200412905    J0   9000240128           2102     2100200077         9999999999               14,017.00                0.00                       
           200412919    J0   9000240381           2102     2100200077         9999999999              182,970.00                0.00                       
           200412924    J0   9000240386           2102     2100200077         9999999999               43,335.00                0.00                       
           200412929    J0   9000240451           2102     2100200077         9999999999               52,965.00                0.00                       
           200412933    J0   9000240457           2102     2100200077         9999999999              236,256.00                0.00                       
           200412965    J0   9000240934           2102     2100200077         9999999999               80,250.00                0.00                       
           200413103    J0   9000240326           2102     2100200077         9999999999              308,160.00                0.00                       
           200413116    J0   9000240529           2102     2100200077         9999999999              256,800.00                0.00                       
           200413118    J0   9000240564           2102     2100200077         9999999999                7,490.00                0.00                       
           200413119    J0   9000240569           2102     2100200077         9999999999               11,770.00                0.00                       
           200413121    J0   9000240624           2102     2100200077         9999999999               17,334.00                0.00                       
           200413153    J0   9000240841           2102     2100200077         9999999999               59,064.00                0.00                       
           200413161    J0   9000240848           2102     2100200077         9999999999               14,445.00                0.00                       
           200413165    J0   9000240862           2102     2100200077         9999999999               19,260.00                0.00                       
           200413169    J0   9000240870           2102     2100200077         9999999999               12,050.00                0.00                       
           200413966    J0   9000241210           2102     2100200077         9999999999               16,317.50                0.00                       
           200413968    J0   9000241242           2102     2100200077         9999999999               39,590.00                0.00                       
           200413973    J0   9000241247           2102     2100200077         9999999999               72,000.00                0.00                       
           200413976    J0   9000241249           2102     2100200077         9999999999               72,000.00                0.00                       
           200413977    J0   9000241250           2102     2100200077         9999999999               96,000.00                0.00                       
           200413983    J0   9000241332           2102     2100200077         9999999999               72,000.00                0.00                       
           200413985    J0   9000241333           2102     2100200077         9999999999                9,148.50                0.00                       
           200413986    J0   9000241334           2102     2100200077         9999999999               31,565.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     19
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200413997    J0   9000241335           2102     2100200077         9999999999               25,680.00                0.00                       
           200414301    J0   9000241331           2102     2100200077         9999999999               21,801.25                0.00         18,669,002.51-
03.01.2020 200367329    J0   9000242252           2102     2100200077         9999999999               94,762.50                0.00                       
           200413628    J0   9000241596           2102     2100200077         9999999999               16,692.00                0.00                       
           200413631    J0   9000241781           2102     2100200077         9999999999               96,000.00                0.00                       
           200413652    J0   9000242134           2102     2100200077         9999999999               14,962.50                0.00                       
           200413660    J0   9000242297           2102     2100200077         9999999999               44,029.65                0.00                       
           200413694    J0   9000243604           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200414255    J0   9000241654           2102     2100200077         9999999999                9,900.00                0.00                       
           200414258    J0   9000241724           2102     2100200077         9999999999                8,950.00                0.00                       
           200414299    J0   9000242102           2102     2100200077         9999999999               24,800.00                0.00                       
           200414545    J0   9000241554           2102     2100200077         9999999999               40,500.00                0.00                       
           200414548    J0   9000241559           2102     2100200077         9999999999               13,500.00                0.00                       
           200414550    J0   9000241591           2102     2100200077         9999999999               17,970.00                0.00                       
           200414551    J0   9000241592           2102     2100200077         9999999999                8,346.00                0.00                       
           200414560    J0   9000241651           2102     2100200077         9999999999                9,630.00                0.00                       
           200414569    J0   9000241658           2102     2100200077         9999999999               14,400.00                0.00                       
           200415010    J0   9000242545           2102     2100200077         9999999999               32,635.00                0.00                       
           200415132    J0   9000242344           2102     2100200077         9999999999               96,000.00                0.00                       
           200415137    J0   9000242349           2102     2100200077         9999999999               19,451.25                0.00                       
           200415146    J0   9000242454           2102     2100200077         9999999999              350,000.00                0.00                       
           200415154    J0   9000242518           2102     2100200077         9999999999              188,550.00                0.00                       
           200415208    J0   9000242164           2102     2100200077         9999999999               91,200.00                0.00                       
           200415213    J0   9000242194           2102     2100200077         9999999999                9,177.00                0.00                       
           200415221    J0   9000242260           2102     2100200077         9999999999               94,762.50                0.00                       
           200415234    J0   9000242395           2102     2100200077         9999999999              350,000.00                0.00                       
           200415235    J0   9000242400           2102     2100200077         9999999999              350,000.00                0.00                       
           200415295    J0   9000243609           2102     2100200077         9999999999               68,480.00                0.00                       
           200416140    J0   9000243514           2102     2100200077         9999999999               90,000.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     20
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200416144    J0   9000243572           2102     2100200077         9999999999               25,500.00                0.00                       
           200416634    J0   9000244105           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200416643    J0   9000244183           2102     2100200077         9999999999                9,000.00                0.00                       
           200416653    J0   9000244217           2102     2100200077         9999999999                7,000.00                0.00                       
           200416660    J0   9000244312           2102     2100200077         9999999999               90,000.00                0.00                       
           200416760    J0   9000243930           2102     2100200077         9999999999               56,000.00                0.00                       
           200416787    J0   9000244039           2102     2100200077         9999999999               90,000.00                0.00                       
           200416799    J0   9000244152           2102     2100200077         9999999999               90,000.00                0.00                       
           200416838    J0   9000244887           2102     2100200077         9999999999               54,293.00                0.00                       
           200416841    J0   9000244992           2102     2100200077         9999999999               10,900.00                0.00                       
           200416875    J0   9000245932           2102     2100200077         9999999999                9,876.10                0.00                       
           200416885    J0   9000246000           2102     2100200077         9999999999               49,280.00                0.00                       
           200417011    J0   9000244212           2102     2100200077         9999999999               56,000.00                0.00                       
           200417017    J0   9000244283           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200417049    J0   9000244593           2102     2100200077         9999999999               29,250.00                0.00                       
           200417056    J0   9000244711           2102     2100200077         9999999999               66,000.00                0.00                       
           200417058    J0   9000244717           2102     2100200077         9999999999               16,906.00                0.00                       
           200417062    J0   9000244781           2102     2100200077         9999999999              111,920.00                0.00                       
           200417073    J0   9000244882           2102     2100200077         9999999999               10,900.00                0.00                       
           200417076    J0   9000244943           2102     2100200077         9999999999               55,960.00                0.00                       
           200417095    J0   9000245189           2102     2100200077         9999999999               22,363.00                0.00                       
           200417100    J0   9000245236           2102     2100200077         9999999999                8,560.00                0.00                       
           200417803    J0   9000244678           2102     2100200077         9999999999               13,910.00                0.00                       
           200417812    J0   9000244789           2102     2100200077         9999999999               55,960.00                0.00                       
           200417824    J0   9000245037           2102     2100200077         9999999999              139,900.00                0.00                       
           200417825    J0   9000245131           2102     2100200077         9999999999               55,960.00                0.00                       
           200417832    J0   9000245139           2102     2100200077         9999999999               55,960.00                0.00                       
           200417886    J0   9000245660           2102     2100200077         9999999999               77,896.00                0.00                       
           200418430    J0   9000245594           2102     2100200077         9999999999                8,445.51                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     21
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200418447    J0   9000245598           2102     2100200077         9999999999               74,900.00                0.00                       
           200418455    J0   9000245653           2102     2100200077         9999999999               48,792.00                0.00                       
           200418458    J0   9000245655           2102     2100200077         9999999999                7,198.96                0.00                       
           200418461    J0   9000245658           2102     2100200077         9999999999               60,669.00                0.00                       
           200418466    J0   9000245723           2102     2100200077         9999999999               49,280.00                0.00                       
           200418469    J0   9000245724           2102     2100200077         9999999999               81,320.00                0.00                       
           200418472    J0   9000245727           2102     2100200077         9999999999               55,640.00                0.00                       
           200418475    J0   9000245730           2102     2100200077         9999999999               15,622.00                0.00                       
           200418479    J0   9000245813           2102     2100200077         9999999999               52,913.64                0.00                       
           200418487    J0   9000245819           2102     2100200077         9999999999               79,374.74                0.00                       
           200418490    J0   9000245842           2102     2100200077         9999999999               26,750.00                0.00                       
           200418495    J0   9000245847           2102     2100200077         9999999999               81,320.00                0.00                       
           200418500    J0   9000245893           2102     2100200077         9999999999               11,021.00                0.00                       
           200418910    J0   9000245936           2102     2100200077         9999999999               65,270.00                0.00                       
           200418947    J0   9000245993           2102     2100200077         9999999999               48,792.00                0.00                       
           200418957    J0   9000246025           2102     2100200077         9999999999               65,270.00                0.00                       
           200418962    J0   9000246026           2102     2100200077         9999999999               65,270.00                0.00                       
           200418965    J0   9000246135           2102     2100200077         9999999999               12,840.00                0.00                       
           200418966    J0   9000246136           2102     2100200077         9999999999               11,021.00                0.00                       
           200418967    J0   9000246137           2102     2100200077         9999999999                5,992.00                0.00                       
           200418968    J0   9000246138           2102     2100200077         9999999999               14,980.00                0.00                       
           200418969    J0   9000246139           2102     2100200077         9999999999              246,000.00                0.00                       
           200418970    J0   9000246140           2102     2100200077         9999999999               55,640.00                0.00                       
           200418971    J0   9000246201           2102     2100200077         9999999999                7,198.96                0.00                       
           200418972    J0   9000246202           2102     2100200077         9999999999               68,116.20                0.00                       
           200418976    J0   9000246206           2102     2100200077         9999999999               86,028.00                0.00                       
           200418983    J0   9000246226           2102     2100200077         9999999999               62,000.00                0.00                       
           200418984    J0   9000246227           2102     2100200077         9999999999               62,000.00                0.00                       
           200418985    J0   9000246228           2102     2100200077         9999999999               31,000.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     22
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200418986    J0   9000246229           2102     2100200077         9999999999               36,000.00                0.00                       
           200418987    J0   9000246251           2102     2100200077         9999999999               90,000.00                0.00                       
           200418988    J0   9000246252           2102     2100200077         9999999999               90,136.80                0.00                       
           200418989    J0   9000246253           2102     2100200077         9999999999               75,873.70                0.00                       
           200418990    J0   9000246255           2102     2100200077         9999999999               41,034.50                0.00                       
           200419001    J0   9000245963           2102     2100200077         9999999999               48,792.00                0.00                       
           200419022    J0   9000246204           2102     2100200077         9999999999               10,272.00                0.00                       
           200419025    J0   9000246230           2102     2100200077         9999999999               72,000.00                0.00                       
           200419026    J0   9000246254           2102     2100200077         9999999999               60,091.20                0.00         13,079,144.80-
04.01.2020 200418236    J0   9000246718           2102     2100200077         9999999999               45,000.00                0.00                       
           200419838    J0   9000246675           2102     2100200077         9999999999               22,500.00                0.00                       
           200419845    J0   9000246679           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200419850    J0   9000246692           2102     2100200077         9999999999                7,440.00                0.00                       
           200419853    J0   9000246695           2102     2100200077         9999999999                5,400.00                0.00                       
           200419857    J0   9000246699           2102     2100200077         9999999999                7,440.00                0.00                       
           200419871    J0   9000246732           2102     2100200077         9999999999               76,500.00                0.00                       
           200419875    J0   9000246736           2102     2100200077         9999999999               76,500.00                0.00                       
           200419890    J0   9000246774           2102     2100200077         9999999999               41,136.15                0.00                       
           200419893    J0   9000246778           2102     2100200077         9999999999               28,761.60                0.00                       
           200419897    J0   9000246780           2102     2100200077         9999999999               35,310.00                0.00                       
           200419899    J0   9000246782           2102     2100200077         9999999999               59,744.52                0.00         12,646,412.53-
06.01.2020 200367354    J0   9000247493           2102     2100200077         9999999999               54,000.00                0.00                       
           200367355    J0   9000247493           2102     2100200077         9999999999               60,348.00                0.00                       
           200367356    J0   9000247493           2102     2100200077         9999999999               26,750.00                0.00                       
           200415060    J0   9000247244           2102     2100200077         9999999999              471,602.50                0.00                       
           200415072    J0   9000247595           2102     2100200077         9999999999               29,500.00                0.00                       
           200415073    J0   9000247595           2102     2100200077         9999999999               32,500.00                0.00                       
           200415074    J0   9000247595           2102     2100200077         9999999999                9,362.50                0.00                       
           200415084    J0   9000248035           2102     2100200077         9999999999              471,602.50                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     23
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200417619    J0   9000247544           2102     2100200077         9999999999               30,000.00                0.00                       
           200419095    J0   9000247250           2102     2100200077         9999999999                5,250.00                0.00                       
           200419096    J0   9000247250           2102     2100200077         9999999999                  516.30                0.00                       
           200419097    J0   9000247250           2102     2100200077         9999999999               47,700.00                0.00                       
           200420234    J0   9000247198           2102     2100200077         9999999999               41,730.00                0.00                       
           200420235    J0   9000247198           2102     2100200077         9999999999                6,300.00                0.00                       
           200420236    J0   9000247198           2102     2100200077         9999999999               18,000.00                0.00                       
           200420251    J0   9000247312           2102     2100200077         9999999999              493,000.00                0.00                       
           200420259    J0   9000247357           2102     2100200077         9999999999               81,000.00                0.00                       
           200420260    J0   9000247357           2102     2100200077         9999999999                9,500.00                0.00                       
           200420261    J0   9000247357           2102     2100200077         9999999999               50,000.00                0.00                       
           200420312    J0   9000247420           2102     2100200077         9999999999              195,000.00                0.00                       
           200420330    J0   9000247639           2102     2100200077         9999999999                8,000.00                0.00                       
           200420331    J0   9000247639           2102     2100200077         9999999999                7,625.00                0.00                       
           200420332    J0   9000247639           2102     2100200077         9999999999               67,410.00                0.00                       
           200420344    J0   9000247727           2102     2100200077         9999999999               15,215.40                0.00                       
           200420345    J0   9000247727           2102     2100200077         9999999999               26,202.50                0.00                       
           200420346    J0   9000247727           2102     2100200077         9999999999               50,000.00                0.00                       
           200420348    J0   9000247744           2102     2100200077         9999999999                9,498.00                0.00                       
           200420349    J0   9000247744           2102     2100200077         9999999999                7,956.00                0.00                       
           200420363    J0   9000247877           2102     2100200077         9999999999              195,000.00                0.00                       
           200420369    J0   9000247924           2102     2100200077         9999999999               28,000.00                0.00                       
           200420370    J0   9000247924           2102     2100200077         9999999999                9,744.00                0.00                       
           200420371    J0   9000247924           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200420401    J0   9000247319           2102     2100200077         9999999999                4,500.00                0.00                       
           200420402    J0   9000247319           2102     2100200077         9999999999               20,100.00                0.00                       
           200420403    J0   9000247319           2102     2100200077         9999999999               16,400.00                0.00                       
           200420406    J0   9000247382           2102     2100200077         9999999999              264,825.00                0.00                       
           200420422    J0   9000247667           2102     2100200077         9999999999               40,000.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     24
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200420423    J0   9000247667           2102     2100200077         9999999999               29,000.00                0.00                       
           200420424    J0   9000247667           2102     2100200077         9999999999               23,700.00                0.00                       
           200420439    J0   9000247991           2102     2100200077         9999999999              490,466.60                0.00                       
           200420443    J0   9000248126           2102     2100200077         9999999999                9,000.00                0.00                       
           200420444    J0   9000248126           2102     2100200077         9999999999               26,000.00                0.00                       
           200420445    J0   9000248126           2102     2100200077         9999999999               16,950.00                0.00                       
           200420451    J0   9000248291           2102     2100200077         9999999999                1,712.00                0.00                       
           200420452    J0   9000248291           2102     2100200077         9999999999                9,630.00                0.00                       
           200420453    J0   9000248291           2102     2100200077         9999999999               24,600.00                0.00                       
           200420732    J0   9000247873           2102     2100200077         9999999999              100,000.00                0.00                       
           200420753    J0   9000248210           2102     2100200077         9999999999               20,000.00                0.00                       
           200420754    J0   9000248210           2102     2100200077         9999999999               25,800.00                0.00                       
           200420755    J0   9000248210           2102     2100200077         9999999999                6,313.00                0.00                       
           200420762    J0   9000248298           2102     2100200077         9999999999                3,210.00                0.00                       
           200420763    J0   9000248298           2102     2100200077         9999999999                6,150.00                0.00                       
           200420764    J0   9000248298           2102     2100200077         9999999999              275,000.00                0.00                       
           200421454    J0   9000249894           2102     2100200077         9999999999              134,946.00                0.00                       
           200421464    J0   9000250015           2102     2100200077         9999999999               54,035.00                0.00                       
           200421472    J0   9000250142           2102     2100200077         9999999999               49,500.00                0.00                       
           200421499    J0   9000250621           2102     2100200077         9999999999              150,000.00                0.00                       
           200421807    J0   9000249140           2102     2100200077         9999999999            1,195,000.00                0.00                       
           200421809    J0   9000249959           2102     2100200077         9999999999               77,744.00                0.00                       
           200421822    J0   9000250795           2102     2100200077         9999999999              150,000.00                0.00                       
           200421829    J0   9000250989           2102     2100200077         9999999999              150,000.00                0.00                       
           200422400    J0   9000250049           2102     2100200077         9999999999               49,500.00                0.00                       
           200423018    J0   9000250328           2102     2100200077         9999999999              485,000.00                0.00                       
           200423056    J0   9000251329           2102     2100200077         9999999999               97,820.00                0.00                       
           200423057    J0   9000251374           2102     2100200077         9999999999               45,000.00                0.00                       
           200423062    J0   9000251576           2102     2100200077         9999999999                9,630.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     25
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200423065    J0   9000251821           2102     2100200077         9999999999               22,000.00                0.00                       
           200423120    J0   9000250183           2102     2100200077         9999999999               49,500.00                0.00                       
           200423135    J0   9000250287           2102     2100200077         9999999999               39,500.00                0.00                       
           200423150    J0   9000250362           2102     2100200077         9999999999              494,000.00                0.00                       
           200423155    J0   9000250370           2102     2100200077         9999999999               41,500.00                0.00                       
           200423166    J0   9000250553           2102     2100200077         9999999999                7,500.00                0.00                       
           200423825    J0   9000250981           2102     2100200077         9999999999              150,000.00                0.00                       
           200423840    J0   9000251323           2102     2100200077         9999999999               16,000.00                0.00                       
           200423859    J0   9000251538           2102     2100200077         9999999999               39,600.00                0.00                       
           200423868    J0   9000251679           2102     2100200077         9999999999               40,500.00                0.00                       
           200423875    J0   9000251758           2102     2100200077         9999999999               93,800.00                0.00                       
           200423881    J0   9000251842           2102     2100200077         9999999999               93,800.00                0.00                       
           200423882    J0   9000251850           2102     2100200077         9999999999              128,700.00                0.00                       
           200423911    J0   9000250848           2102     2100200077         9999999999                5,880.00                0.00                       
           200423912    J0   9000250877           2102     2100200077         9999999999                7,780.00                0.00                       
           200423960    J0   9000251286           2102     2100200077         9999999999              117,000.00                0.00                       
           200423966    J0   9000251435           2102     2100200077         9999999999               41,800.00                0.00                       
           200423972    J0   9000251501           2102     2100200077         9999999999               27,000.00                0.00                       
           200423985    J0   9000251632           2102     2100200077         9999999999                6,420.00                0.00                       
           200423987    J0   9000251671           2102     2100200077         9999999999               39,600.00                0.00                       
           200423998    J0   9000251709           2102     2100200077         9999999999               11,250.00                0.00                       
           200424802    J0   9000251753           2102     2100200077         9999999999               45,000.00                0.00                       
           200424815    J0   9000251776           2102     2100200077         9999999999               22,000.00                0.00                       
           200424872    J0   9000252136           2102     2100200077         9999999999               35,890.70                0.00                       
           200424893    J0   9000252199           2102     2100200077         9999999999                8,000.00                0.00                       
           200424894    J0   9000252199           2102     2100200077         9999999999                5,300.00                0.00                       
           200424895    J0   9000252199           2102     2100200077         9999999999               28,000.00                0.00                       
           200424896    J0   9000252199           2102     2100200077         9999999999               19,500.00                0.00                       
           200424897    J0   9000252199           2102     2100200077         9999999999               21,000.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     26
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  : 13:18:30   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล                                                                                                              
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200425017    J0   9000252161           2102     2100200077         9999999999               61,920.00                0.00                       
           200425019    J0   9000252167           2102     2100200077         9999999999               72,000.00                0.00                       
           200425021    J0   9000252195           2102     2100200077         9999999999                8,800.00                0.00                       
           200425022    J0   9000252195           2102     2100200077         9999999999               12,600.00                0.00                       
           200425023    J0   9000252195           2102     2100200077         9999999999                6,000.00                0.00                       
           200425024    J0   9000252195           2102     2100200077         9999999999                8,000.00                0.00                       
           200425313    J0   9000252236           2102     2100200077         9999999999               11,000.00                0.00                       
           200425314    J0   9000252236           2102     2100200077         9999999999               19,500.00                0.00                       
           200425315    J0   9000252236           2102     2100200077         9999999999               45,000.00                0.00                       
           200425316    J0   9000252236           2102     2100200077         9999999999               14,000.00                0.00                       
           200425317    J0   9000252236           2102     2100200077         9999999999                7,000.00                0.00                       
           200425319    J0   9000252238           2102     2100200077         9999999999               42,000.00                0.00          4,033,927.53-
07.01.2020 200400340    J0   9000254195           2102     2100200077         9999999999                6,500.00                0.00                       
           200422561    J0   9000255333           2102     2100200077         9999999999               21,600.00                0.00                       
           200422571    J0   9000255567           2102     2100200077         9999999999               21,000.00                0.00                       
           200424340    J0   9000252530           2102     2100200077         9999999999               44,137.50                0.00                       
           200424341    J0   9000252617           2102     2100200077         9999999999              170,000.00                0.00                       
           200424358    J0   9000253151           2102     2100200077         9999999999               26,322.00                0.00                       
           200424958    J0   9000252526           2102     2100200077         9999999999              689,600.00                0.00                       
           200424962    J0   9000252616           2102     2100200077         9999999999              224,862.48                0.00                       
           200424981    J0   9000253092           2102     2100200077         9999999999               82,529.10                0.00                       
           200424987    J0   9000253205           2102     2100200077         9999999999               26,322.00                0.00                       
           200425653    J0   9000252768           2102     2100200077         9999999999               38,250.00                0.00                       
           200425669    J0   9000252949           2102     2100200077         9999999999               19,317.78                0.00                       
           200442127    J0   9000253449           2102     2100200077         9999999999               10,780.00                0.00                       
           200442131    J0   9000253498           2102     2100200077         9999999999               26,322.00                0.00                       
           200442136    J0   9000253601           2102     2100200077         9999999999               72,055.00                0.00                       
           200442144    J0   9000253686           2102     2100200077         9999999999               79,991.00                0.00                       
           200442152    J0   9000253737           2102     2100200077         9999999999               47,500.00                0.00                       
                                                               รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก                                      Page No.     :     27
Program name  : ZGL_RPT513                                           รหัสหน่วยงาน 9999                                             Report date  : 04.02.2020 
User name     : 9999CD0401                                       บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)                                         Report Time  :&