กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)
 รายละเอียด หน่วยงานที่มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอให้ส่งคำถามมาที่ เว็บไซต์ กองบริหารการคลัง หัวข้อ ตอบข้อหารือ หรือ line ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลังได้ ซึ่งกองบริหารการคลัง จะตอบคำถามดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. (Video Conference)
 วันที่ลงประกาศ 27 เมษายน 2563
 หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ http://finance.moph.go.th/finance/detail_topic.php?isbn=2801&topic=18