กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุ่งครั้งที่ 1)
 วันที่ลงประกาศ 18 พฤษภาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ http://finance.moph.go.th/finance/detail_topic.php?isbn=2926&topic=18