กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 24 ลวงันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายละเอียด หนังสือ
 วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง นิตยา
 เบอร์ติดต่อ 02 590 1294
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ http://finance.moph.go.th/finance/attachfile/201903211355240.pdf