กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการนำเสนอข้ิอมูลในรูปแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ
 วันที่ลงประกาศ 18 ตุลาคม 2562
 หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการนำเสนอข้ิอมูลในรูปแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ.pdf (7.64 MB)   [ดาวน์โหลด]