กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
KTB Corporate Online
 รายละเอียด การจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินในระบบ KTB
 วันที่ลงประกาศ 12 ธันวาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง สุพัตรา
 เบอร์ติดต่อ 025901227
 เอกสารแนบ 0_GFMIS แนะนำบริการ.pdf (818.28 KB)   [ดาวน์โหลด]
1_GFMIS ผู้ดูแลระบบ_ADMIN (1).pdf (1.83 MB)   [ดาวน์โหลด]
2_GFMIS ดูรายการเดินบัญชี_statement (1).pdf (1.06 MB)   [ดาวน์โหลด]
3_GFMIS ด้านรับเงิน (2).pdf (2.18 MB)   [ดาวน์โหลด]
4_GFMIS ด้านนำเงินส่งคลัง (1).pptx (3.67 MB)   [ดาวน์โหลด]
4_GFMIS ด้านนำเงินส่งคลัง.pdf (1.76 MB)   [ดาวน์โหลด]
5_GFMIS ด้านจ่ายเงิน (1).pdf (0.00 KB)   [ดาวน์โหลด]