กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอสำรวจผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corparate Online)
 รายละเอียด กองบริหารการคลัง ขอความร่วมมือสำรวจผลการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corparate Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ทางโทรสารหมายเลข 025918543
หรือทาง Email : finance0206@gmail.com
 วันที่ลงประกาศ 06 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901227
 E-mail Address finance0206@gmail.com
 เอกสารแนบ ขอสำรวจผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน.pdf (207.59 KB)   [ดาวน์โหลด]