กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือน ธันวาคม 2562 (ณ 2 มกราคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/500 และ 501 ลว. 10 มกราคม 2563 (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ)
 รายละเอียด รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือน ธันวาคม 2562 (ณ 2 มกราคม 2563) (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ)
 วันที่ลงประกาศ 08 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เบอร์ติดต่อ 025901285,1295,1288
 เอกสารแนบ ภาพรวมงบลงทุน ธ.ค. 2562 .xls (1.84 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำเรียน.pdf (922.28 KB)   [ดาวน์โหลด]