กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2557-2562 ณ 2 มกราคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/646-647 ลว.13มกราคม2562 (ชินวุฒิ)
 รายละเอียด ขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคช่วยตรวจสอบรายการว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ขอให้ช่วยประสานกลับมาตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 025901295
 วันที่ลงประกาศ 09 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 025901295
 เอกสารแนบ เงินกันฯ62+ขยาย57-62 (2ม.ค.63).pdf (2.16 MB)   [ดาวน์โหลด]
เงินกันฯ62+ขยาย57-62 (2ม.ค.63).xls (714.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 646-647.PDF (449.75 KB)   [ดาวน์โหลด]