กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว141 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 วันที่ลงประกาศ 23 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจอำนวยการ, กลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ
 เบอร์ติดต่อ 025901290
 เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ.pdf (2.29 MB)   [ดาวน์โหลด]