กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 รายละเอียด กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 102 รายการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 1
 วันที่ลงประกาศ 29 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง พัฒธนา พวงทอง
 เบอร์ติดต่อ 025901222
 เอกสารแนบ 16011_ขายทอดตลาด (1).pdf (3.34 MB)   [ดาวน์โหลด]