กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือน มกราคม 2563 (ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/2356-2357 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ)
 รายละเอียด โปรดควบคุมกำกับผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 // เดือน มกราคม 2563 (ณ 3 ภุมภาพันธ์ 2563)
 วันที่ลงประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ณัฐณิชา จงภักดี
 เบอร์ติดต่อ 025901285
 เอกสารแนบ ภาพรวมงบลงทุน ม.ค. 2563 .XLS (1.76 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำเรียน.pdf (850.98 KB)   [ดาวน์โหลด]