กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือเวียน ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรับสินค้า-ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายละเอียด หนังสือเวียน ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรับสินค้า-ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563
 วันที่ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901265
 เอกสารแนบ ข้อมูล GR IR คงค้าง ณ 31 ธ.ค.62 สบช..xls (62.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
ข้อมูล GR IR คงค้าง ณ 31 ธ.ค.62 สสจ. รพ..xlsx (1.10 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือเวียน ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีรับสินค้า-ใบสำคัญ_0001.pdf (657.99 KB)   [ดาวน์โหลด]