กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เดือน มกราคม 2563 (3 กุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/2570 และ 2582 ลว.11กุมภาพันธ์2563 (ชินวุฒิ)
 รายละเอียด รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เดือน มกราคม 2563 (3 กุมภาพันธ์ 2563) (ชินวุฒิ)
 วันที่ลงประกาศ 05 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1295
 เอกสารแนบ สรุปมาตรการการใช้จ่ายปีงปม.2563 (ไม่รวมงบกลาง).pdf (107.90 KB)   [ดาวน์โหลด]
เป้าการใช้จ่ายปีงปม.2563 (ไม่รวมงบกลาง).pdf (1.68 MB)   [ดาวน์โหลด]
ยกฐานะ (2ใหม่).PDF (470.65 KB)   [ดาวน์โหลด]
ยกฐานะ (19เดิม+2ใหม่).PDF (1.01 MB)   [ดาวน์โหลด]
งบดำเนินงาน เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.pdf (637.54 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบดำเนินงาน เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.xlsx (101.74 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.pdf (628.75 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.xlsx (79.78 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.pdf (625.59 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย12เขต ณ 3ก.พ.63.xlsx (76.30 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 2570 และ 2582.PDF (486.62 KB)   [ดาวน์โหลด]