กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2557-2562 ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/2583-2584 ลว.11กุมภาพันธ์2563(ชินวุฒิ)
 รายละเอียด ขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคช่วยตรวจสอบรายการว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ขอให้ช่วยประสานกลับมาตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 025901295
 วันที่ลงประกาศ 06 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1295
 เอกสารแนบ เงินกันฯ62+ขยาย57-62 (3ก.พ.63).pdf (2.24 MB)   [ดาวน์โหลด]
เงินกันฯ62+ขยาย57-62 (3ก.พ.63).xls (715.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 2583 และ 2584.PDF (464.54 KB)   [ดาวน์โหลด]