กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.04/ว317 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 วันที่ลงประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ
 เบอร์ติดต่อ 025901277
 เอกสารแนบ นส.ปลัดกระทรวง.pdf (343.33 KB)   [ดาวน์โหลด]
นส.ผู้ตรวจเขต 1-12.pdf (698.30 KB)   [ดาวน์โหลด]
นส.หน่วยงานในสังกัด 1-12.pdf (792.04 KB)   [ดาวน์โหลด]
สำนักงานปลัดกท.สธ.ข้อมูลที่รับผิดชอบ.xls (339.50 KB)   [ดาวน์โหลด]