กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุดที่ สธ 0206.05/ว341 ลว18กพ63 ขอให้ส่งชื่อผู้แทนสมาชิก กบข. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 (30หน่วยงานตามรายชื่อ)ภายใน24กพ63
 รายละเอียด ด่วนที่สุดที่ สธ 0206.05/ว341 ลว18กพ63 ขอให้ส่งชื่อผู้แทนสมาชิก กบข. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 (30หน่วยงานตามรายชื่อ)ส่งภายใน24กพ63 หากเลยกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (ประชุมกบข.2563)
 เบอร์ติดต่อ 025901273
 E-mail Address nipathong@health.moph.go.th
 เอกสารแนบ บทบาทหน้าที่.pdf (134.36 KB)   [ดาวน์โหลด]
แบบแจ้งรายชื่อ.pdf (241.68 KB)   [ดาวน์โหลด]
สธ0206.05ว341ลว18กพ63.pdf (302.18 KB)   [ดาวน์โหลด]
แบบแจ้งรายชื่อ.doc (74.00 KB)   [ดาวน์โหลด]