กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว354 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
 รายละเอียด การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901272
 เอกสารแนบ ว354 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS.pdf (227.36 KB)   [ดาวน์โหลด]