กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว355 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 รายละเอียด การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 เอกสารแนบ ว355 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์.pdf (0.00 KB)   [ดาวน์โหลด]