กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
 รายละเอียด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ กองบริหารการคลัง เลขที่ 1/๒๕๖๑ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น การดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายณรงค์ อุบลวรรณ์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 1903 00134 94 4 โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 102,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
 วันที่ลงประกาศ 27 ธันวาคม 2561
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง พัฒธนา
 เบอร์ติดต่อ 025901222
 เอกสารแนบ ประกาศ.pdf (146.14 KB)   [ดาวน์โหลด]