กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 รายละเอียด หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.06/ว761 ลว 14 พ.ค.63 เรื่อง รายงานผลสำรวจการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 วันที่ลงประกาศ 15 พฤษภาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง สุพัตรา พรธีระบูรณ์
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1227
 เอกสารแนบ IMG_20200515_0001.pdf (6.06 MB)   [ดาวน์โหลด]