กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2557-2562 ณ 1 มิถุนายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/10744 และ 10750 ลว.5มิถุนายน2563 (ชินวุฒิ)
 รายละเอียด รายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2557-2562 ณ 1 มิถุนายน 2563 (ชินวุฒิ)
 วันที่ลงประกาศ 03 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1288
 เอกสารแนบ เงินขยาย57-62 (1มิ.ย.63).pdf (1019.89 KB)   [ดาวน์โหลด]
เงินขยาย57-62 (1มิ.ย.63).xls (425.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 10744 และ 10750.pdf (612.95 KB)   [ดาวน์โหลด]