กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.01/ว1192 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
 รายละเอียด การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
 วันที่ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 เอกสารแนบ ว1192 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา.pdf (362.55 KB)   [ดาวน์โหลด]