กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.01/ว1276 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการก่อสร้าง
 รายละเอียด การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการก่อสร้าง
 วันที่ลงประกาศ 18 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 เอกสารแนบ การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ.pdf (4.10 MB)   [ดาวน์โหลด]