กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งการแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/1393 ลว.23 มิถุนายน 2563 (ณัฐณิชา)
 รายละเอียด แจ้งการแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (ณัฐณิชา)
 วันที่ลงประกาศ 19 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ณัฐณิชา จงภักดี
 เบอร์ติดต่อ 025901285
 เอกสารแนบ เอกสารการแก้ไข ในระบบ GFMIS.pdf (1.29 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 1393.pdf (483.85 KB)   [ดาวน์โหลด]