กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เดือน มิถุนายน 2563 (1 กรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/12801-12802 ลว.8กรกฎาคม2563 (ชินวุฒิ)
 รายละเอียด รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 (ส่วนภูมิภาค) งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เดือน มิถุนายน 2563 (1 กรกฎาคม 2563) (ชินวุฒิ)
 วันที่ลงประกาศ 02 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 02 590 1288
 เอกสารแนบ สรุปมาตรการการใช้จ่ายปีงปม.2563 (ไม่รวมงบกลาง).pdf (107.90 KB)   [ดาวน์โหลด]
เป้าการใช้จ่ายปีงปม.2563 (ไม่รวมงบกลาง).pdf (1.68 MB)   [ดาวน์โหลด]
ยกฐานะ (2ใหม่).PDF (470.65 KB)   [ดาวน์โหลด]
ยกฐานะ (19เดิม+2ใหม่).PDF (1.01 MB)   [ดาวน์โหลด]
งบดำเนินงาน เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.pdf (636.01 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบดำเนินงาน เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.xlsx (104.70 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.pdf (627.21 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.xlsx (85.69 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.pdf (620.36 KB)   [ดาวน์โหลด]
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย12เขต ณ 1ก.ค.63.xlsx (76.91 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 12801 และ 12802.pdf (662.95 KB)   [ดาวน์โหลด]