กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือน มิถุนายน 2563 (ณ 1 กรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/12936-12937 ลว. 9 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ)
 รายละเอียด โปรดควบคุมกำกับผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 //เดือน มิถุนายน 2563 (ณ 1 กรกฎาคม 2563)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เบอร์ติดต่อ 025901285 , 1288
 เอกสารแนบ ภาพรวมงบลงทุน (1 ก.ค.63).xls (4.13 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 12936-12937.pdf (877.47 KB)   [ดาวน์โหลด]