กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)ไตรมาส 1
 รายละเอียด ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)ไตรมาส 1
 วันที่ลงประกาศ 28 มกราคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 026101272
 เอกสารแนบ พัก สท. คงค้าง ไตรมาส1.xlsx (29.05 KB)   [ดาวน์โหลด]
ZBANK ตค - ธค.61 (สป).xlsx (381.12 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงานวัสดุคงคลัง ไตรมาส 1.xls (66.50 KB)   [ดาวน์โหลด]