กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์
 รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2/ว 136 ลว. 26 ธ.ค.61
 วันที่ลงประกาศ 30 มกราคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง จันทนา อินพรม
 เบอร์ติดต่อ 025901276
 เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติจ่ายค่าบัตรเติมน้ำมัน.pdf (1.86 MB)   [ดาวน์โหลด]