กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 100 ลงวันที่ 28 ก.ย.61
 วันที่ลงประกาศ 30 มกราคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง วัชรา แก้วตา
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 เอกสารแนบ หนังสือกระทรวงการคลัง ว.100.pdf (3.10 MB)   [ดาวน์โหลด]