กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 5
 วันที่ลงประกาศ 08 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901272
 เอกสารแนบ 2102_ก.พ.62.TXT (7.50 MB)   [ดาวน์โหลด]
2102_ก.พ.62.rar (420.66 KB)   [ดาวน์โหลด]