กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โอนจัดสรร ปี62 งบดำเนินงาน ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (สสจ./สสอ./หน่วยงานในสังกัด สบช./หน่วยงานส่วนกลาง) (38028/N4543,N4542)ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/ว94-ว95 และ ว638 ลว 21 มี.ค.62 (ปัทมา)
 รายละเอียด โอนจัดสรร ปี62 งบดำเนินงาน ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (สสจ./สสอ./หน่วยงานในสังกัด สบช./หน่วยงานส่วนกลาง) (38028/N4543,N4542) (ปัทมา)
 วันที่ลงประกาศ 19 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ปัทมา กำแพงจันทร์
 เบอร์ติดต่อ 02 5901295
 เอกสารแนบ หนังสือนำ (ว94) สสจ.+สสอ.N4542.pdf (8.63 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ (ว95) วพบ+วสส+วพ+ว_N4542_N4543.pdf (6.73 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ(สธ0206.02_ว638) หน่วยงานส่วนกลาง N4542_N4543.pdf (4.41 MB)   [ดาวน์โหลด]