กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.02/654ลว.25มีค.62 โอนงบลงทุนกลับส่วนกลาง(พิมลรัตน์)
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง พิมลรัตน์
 เบอร์ติดต่อ 1285
 E-mail Address yenjeabja@gmail.com
 เอกสารแนบ โอนกลับ427.pdf (1.48 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำส่งโอนกลับ.pdf (104.03 KB)   [ดาวน์โหลด]