กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.06/ว637 ขอเชิญประชุม VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
 รายละเอียด ขอเชิญประชุม VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
 วันที่ลงประกาศ 28 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901227
 เอกสารแนบ ขอเชิญประชุมVDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation.pdf (77.38 KB)   [ดาวน์โหลด]