กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม VDO Conference ชี้แจงการใช้งานระบบ KTB Corporate Online และการใช้บัตรเครดิตราชการ
ประชุม VDO Conference ชี้แจงการใช้งานระบบ KTB Corporate Online และการใช้บัตรเครดิตราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข