กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย ๒๕๖๓
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย ๒๕๖๓
ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 06.00-08.30